ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ tutormatch.co

ผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการของ tutormatch.co (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ) เป็นอย่างดีแล้วผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกประเภทติวเตอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สอน") และผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกประเภทนักเรียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เรียน")

อนึ่งผู้ให้บริการ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อบ่งใช้ทั่วไป

 • ถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์ ข้อความและสารสนเทศต่างๆ ในเว็บไซต์ www.tutormatch.co รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
 • โดยผู้สอนยอมรับแล้วว่าการ "รับงานสอน" ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมในการใช้ระบบ 25% โดยคำนวณจากยอดรวมทั้งหมดของค่าเรียน
 • โดยผู้สอนยอมรับแล้วว่าการ "รับงานสอน" จะได้รับค่าสอน 75% โดยคำนวณจากยอดรวมทั้งหมดของค่าเรียน
 • โดยผู้เรียนยอมรับแล้วว่าการ "สมัครเรียน" ผู้ให้บริการคิดค่าธรรมเนียมในการใช้ระบบ 50 บาทต่อรายการ
 • โดยผู้เรียนยอมรับแล้วว่าการทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์หมายถึง ผู้เรียนได้ชำระค่าเรียนผ่านทางผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว
 • โดยผู้เรียนยอมรับแล้วว่า หาก "ยกเลิกสมัครเรียน" ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้เรียน โดยที่ผู้ให้บริการจะหักค่าบริการ 25% จากยอดรวมทั้งหมดของค่าเรียน สามารถรายอ่านละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคืนเงิน (Refund)
 • โดยผู้เรียนยอมรับแล้วว่า หาก "ยกเลิกสอน" ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้แก่ผู้เรียนเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้เรียน สามารถรายอ่านละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคืนเงิน (Refund)
 • โดยผู้สอนยอมรับแล้วว่าการ "ขอถอนเงิน" ค่าสอนนั้นจะสามารถดำเนินการได้ หลังจากที่ได้ทำการสอนเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งและผู้เรียนได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ(Review)เรียบร้อยแล้ว
 • โดยผู้สอนยอมรับแล้วว่าการ "ขอถอนเงิน" ค่าสอนนั้น กรณีมีค่าธรรมเนียมการโอนในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนด้วยตัวเอง
 • เงื่อนไข ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการของ www.tutormatch.co นี้กำหนดโดย ผู้ให้บริการโดยถือเป็นข้อยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย
 • เมื่อใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.tutormatch.co ทางผู้ให้บริการถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกออนไลน์

 • ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ www.tutormatch.co
 • การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ในการสมัครสมาชิก ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Login name และรหัสผ่านของสมาชิกออนไลน์ไว้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกเต็มจำนวน
 • สำหรับสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินเช่น การชำระค่าเรียน ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 • ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าผู้ให้บริการ พบการกระทำดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน รวมถึงการไม่แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • ผู้ใช้บริการไม่รักษา Login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
  • ผู้ใช้บริการใช้สิทธิของการเป็นสมาชิกกระทำการไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต

สิทธิของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ

ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิก จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ

ความรับผิดชอบทางด้านการบริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหา (หมายถึง ข้อความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ใดๆ ในเว็บไซต์ ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด อันเนื่องมาจากพนักงานของผู้ให้บริการ หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้สอน ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้บริการรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าผู้ให้บริการ เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวของกับการเรียนและการสอนของผู้ใช้บริการ

เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.tutormatch.co ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางผู้ให้บริการ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางผู้ให้บริการ ด้วย

ระบบการให้บริการ : ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

ผู้เรียนรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการที่ไม่สามารถจะสอนของผู้สอน ที่ผู้ได้จองเรียนโดยใช้บริการจากทางผู้ให้บริการ ทั้งนี้รวมถึงการเลื่อนการสอนและการยกเลิกการสอนนั้นๆ โดยผู้เรียนจะได้รับเงินค่าเรียนคืน โดยทางผู้เรียนยอมรับข้อตกลงในการเสียค่าธรรมเนียมบางส่วนที่ทางผู้ให้บริการ กำหนดแจ้งไว้ตามสมควร

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ www.tutormatch.co

ผู้ให้บริการ ในนามผู้จัดทำ “www.tutormatch.co “ ได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ www.tutormatch.co นี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องใน การใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ www.tutormatch.co ผู้ให้บริการ ในนามผู้จัดทำ “www.tutormatch.co “ ได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิสวนบุคคลของ www.tutormatch.co นี้ขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ www.tutormatch.co

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ใช้ลงทะเบียนขอเป็นสมาชิก จะอยู่ภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ www.tutormatch.co

สิทธิของ www.tutormatch.co

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี www.tutormatch.co หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

กฎในการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการจาก www.tutormatch.co ต้องปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
 • ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
 • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล
 • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ

ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการในการรับบริการต่างๆ จากทางผู้ให้บริการ

ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.tutormatch.co เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

การอัพโหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ www.tutormatch.co

ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ www.tutormatch.co โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางผู้ให้บริการ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.tutormatch.co ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยผู้ให้บริการ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้

ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางผู้ให้บริการ มีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.tutormatch.co ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ

เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.tutormatch.co ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางผู้ให้บริการ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางผู้ให้บริการ ด้วย รวมถึงข้อมูลรายละเอียดการสอนที่ทาง www.tutormatch.co ได้มาจากผู้สอนดังกล่าวนั้นด้วย

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี www.tutormatch.co หรือ บุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของการใช้ตราสัญลักษณ์ ของ www.tutormatch.co

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอรวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การดำเนินการเชื่อมโยงมายังเว็บต์ www.tutormatch.co เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับการยินยอมจาก www.tutormatch.co

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์์ www.tutormatch.co มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ www.tutormatch.co ดังนั้น www.tutormatch.co ขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม