ยินดีต้อนรับ

ล็อกอิน

รายละเอียดคอร์ส

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับประถม

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับประถม 250 ฿

ระยะเวลาเรียน: ครั้งล่ะ 2 ชม. 30 ครั้ง

สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับประถม เน้นสอน ทำแบบฝึกหัด และ ทำเกมส์คำศัพท์ให้ นักเรียนรู้จักศัพท์  • หัวข้อต่างๆ ที่สอน
  • What is a sentence? 1. Declarative Sentence 2. Interrogative Sentence 3. Imperative Sentence 4. Exclamatory Sentence
  • What are the parts of speech? verbs คำกริยา nouns คำนาม pronouns คำสรรพนาม adverbs คำกริยาวิเศษณ์ adjectives คำคุณศัพท์ prepositions คำบุพบท conjunctions คำสันธาน interjections คำอุทาน
  • Nouns Singular Plural Countable and Uncountable Nouns
  • Ponouns Personal Pronoun Possessive pronoun Reflexive pronoun Relative Pronoun
  • Adverbs Adverbs of Frequency Adverbs of Manner Adverbs of Time Adverbs of Place Adverbs of Degree
  • Verbs Intransitive verb Transitive verb Regular verb Irregular verb